یافتن محصولات و سرویس ها

MMC050M
50 مگابایت فضای دیسک - 750 مگابایت پهنای باند - 8 اکانت ایمیل - 5 عدد دیتابیس
110,000Rls سالانه
MMC100M
100 مگابایت فضای دیسک - 1500 مگابایت پهنای باند - 15 اکانت ایمیل - 10 عدد دیتابیس
220,000Rls سالانه
MMC200M
200 مگابایت فضای دیسک - 3000 مگابایت پهنای باند - 30 اکانت ایمیل - 20 عدد دیتابیس
435,000Rls سالانه
MMC300M
300 مگابایت فضای دیسک - 4500 مگابایت پهنای باند - 45 اکانت ایمیل - 30 عدد دیتابیس
650,000Rls سالانه
MMC500M
500 مگابایت فضای دیسک - 7500 مگابایت پهنای باند - 750 اکانت ایمیل - 50 عدد دیتابیس
1,090,000Rls سالانه
MMC800M
800 مگابایت فضای دیسک - 12000 مگابایت پهنای باند - 1200 اکانت ایمیل - 80 عدد دیتابیس
1,740,000Rls سالانه