یافتن کالاها و سرویسها

PNC050M
50 مگابایت فضای دیسک - 500 مگابایت پهنای باند - 5 اکانت ایمیل - 3 عدد دیتابیس
110,000Rls سالانه
PNC100M
100 مگابایت فضای دیسک - 1000 مگابایت پهنای باند - 10 اکانت ایمیل - 6 عدد دیتابیس
210,000Rls سالانه
PNC200M
200 مگابایت فضای دیسک - 2000 مگابایت پهنای باند - 20 اکانت ایمیل - 10 عدد دیتابیس
390,000Rls سالانه
PNC300M
300 مگابایت فضای دیسک - 3000 مگابایت پهنای باند - 30 اکانت ایمیل - 15 عدد دیتابیس
590,000Rls سالانه
PNC500M
500 مگابایت فضای دیسک - 5000 مگابایت پهنای باند - 100 اکانت ایمیل - 15 عدد دیتابیس
930,000Rls سالانه