یافتن کالاها و سرویسها

SPC050M
50 مگابایت فضای دیسک - 750 مگابایت پهنای باند - 8 اکانت ایمیل - 5 عدد دیتابیس
100,000Rls سالانه
SPC100M
100 مگابایت فضای دیسک - 1500 مگابایت پهنای باند - 15 اکانت ایمیل - 10 عدد دیتابیس
190,000Rls سالانه
370,000Rls دوساله
550,000Rls سه سالانه
SPC200M
200 مگابایت فضای دیسک - 3000 مگابایت پهنای باند - 30 اکانت ایمیل - 20 عدد دیتابیس
360,000Rls سالانه
SPC300M
300 مگابایت فضای دیسک - 4500 مگابایت پهنای باند - 45 اکانت ایمیل - 30 عدد دیتابیس
550,000Rls سالانه
SPC500M
500 مگابایت فضای دیسک - 7500 مگابایت پهنای باند - 750 اکانت ایمیل - 50 عدد دیتابیس
900,000Rls سالانه
SPC800M
800 مگابایت فضای دیسک - 12000 مگابایت پهنای باند - 1200 اکانت ایمیل - 80 عدد دیتابیس
1,400,000Rls سالانه