جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 60,000Rls 60,000Rls 60,000Rls
.com 1 1,490,000Rls 0Rls 1,490,000Rls
.net 1 1,880,000Rls 0Rls 1,880,000Rls
.org 1 2,000,000Rls 0Rls 2,000,000Rls
.info 1 2,080,000Rls 0Rls 2,080,000Rls
.biz 1 2,030,000Rls 0Rls 2,030,000Rls
.tv 1 5,380,000Rls 0Rls 5,380,000Rls