جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 60,000Rls 60,000Rls 60,000Rls
.com 1 1,490,000Rls 0Rls 1,490,000Rls
.net 1 1,880,000Rls 0Rls 1,880,000Rls
.org 1 2,000,000Rls 0Rls 2,000,000Rls
.info 1 2,080,000Rls 0Rls 2,080,000Rls
.biz 1 2,030,000Rls 0Rls 2,030,000Rls
.tv 1 5,380,000Rls 0Rls 5,380,000Rls